I. Organizator i Sponsorzy Gry

1. Organizatorem programu edukacyjnego Repetitio est… jest firma Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 15a, wpisana do KRS pod numerem 0000274754, zwana dalej Organizatorem.

II. Czas trwania

1. Pierwszy etap programu edukacyjnego trwa od 08.12.2020 do 01.06.2021, każdy uczestnik sam decyduje kiedy w wyznaczonych ramach czasowych chce podejść do rozwiązywania testu.

2. Drugi etap programu edukacyjnego odbędzie się 17.06.2021 w wersji online. Uczestnik będzie miał możliwość rozwiązania testu w drugim etapie w wyznaczonym czasie.

3. Data trzeciego etapu, zostanie podana na stronie www.repetitioest.pl oraz w bezpośredniej wiadomości do zwycięzców 2 etapu. Osoba, która chce zwyciężyć w trzecim etapie będzie musiała w wyznaczonym czasie rozwiązać zadania zdobywając największą ilość punktów.

4. W okresie przejściowym pomiędzy poszczególnymi edycjami programu platforma służy publikacji materiałów edukacyjnych, które są udostępnione wszystkich zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikom.

III. Sponsorem programu jest:

– Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem Wigury 15a; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Łodzi, KRS pod numerem 0000274754, posiadająca numer NIP 7282640463, numer REGON 100296279, o kapitale zakładowym 1 400 000.00zł (zwany dalej: Sponsorem oraz Partnerem oraz Organizatorem).

IV. Warunki uczestnictwa w programie

1. Wszystkie etapy Internetowego Stomatologicznego Programu Edukacyjnego Repetitio Est… zostaną w pełni zrealizowane na stronie www.repetitioest.pl.

2. Poprzez rejestrację i akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że:

a) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu,

b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.

3. Udział w teście wiedzy i korzystanie z udostępnionych materiałów jest bezpłatne.

4. Do testu wiedzy mogą przystąpić osoby fizyczne i pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Uczestnikami.

5. Dane (w tym dane osobowe) i sformułowany przez Uczestnika podczas procesu rejestracji opis jego osoby powinny prezentować wyłącznie Uczestnika, który je zamieścił, być zgodne z prawdą i nie mogą wprowadzać w błąd co do jego tożsamości.

6. Materiały edukacyjne składają się z rozbudowanych artykułów naukowych lub filmów szkoleniowych.

7. Artykuły udostępnione w programie edukacyjnym zostały napisane zgodnie z aktualnymi doniesieniami naukowymi przez wykwalifikowanych specjalistów oraz sprawdzone i zrecenzowane przez pracowników naukowych. Dodatkowo materiały zostały również zweryfikowane przez Radę Naukową pod kątem merytorycznym.

8. Uczestnicy po zalogowaniu się na swoje konto muszą zapoznać się ze wszystkimi materiałami udostępnionymi przez Organizatora. Przewidywany czas przygotowywania się do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas programu edukacyjnego to ok. 6 godzin.

9. Aby zweryfikować wiedzę zdobytą podczas programu edukacyjnego na końcu uczestnik musi przystąpić do testu wiedzy, który składa się z 20 pytań, losowo wybranych z puli 40 pytań. Wszystkie pytania nawiązują do aspektów przedstawionych w materiałach szkoleniowych dostępnych po zalogowaniu na stronie www.repetitioest.pl.

10. Do każdego pytania skierowanego do grupy stomatologów i studentów stomatologii załączonych jest 5 wariantów odpowiedzi, z czego tylko jedna z nich jest prawidłowa; pytania kierowane do asysty stomatologicznej oraz higienistek stomatologicznych zawierają po 4 warianty odpowiedzi, z czego jedna z nich jest prawidłowa.

11. Pełna lista osób przygotowujących materiały, ich stopnie/tytuły naukowe oraz specjalizacje zostały przedstawione na stronie internetowej www.repetitioest.pl

12. Przy wskazaniu nieprawidłowości Dentonet zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika. Przez nieprawidłowości rozumie się m.in.: udowodnienie kilkukrotnego podchodzenia do testu zweryfikowanego poprzez powielenie adresu IP Użytkownika lub za pomocą innych niedozwolonych metod.

13. Wszelkie treści (w tym zdjęcia, teksty, grafiki oraz filmy) udostępniane na stronie www.repetitioest.pl podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Organizatora lub autorów materiałów edukacyjnych.

14. Zabronione jest kopiowanie materiałów szkoleniowych, zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie www.repetitioest.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Organizatora.
15. Uczestnikami programu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i które zgłosiły swój udział w programie edukacyjnym na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

V. Przebieg testu

1. Aby wziąć udział w teście wiedzy online Repetitio est… Uczestnik powinien spełnić następujące warunki:

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w teście zawartymi w Regulaminie;

b) zarejestrować się na stronie www.repetitioest.pl podając przy rejestracji swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu

c) po zalogowaniu na stronie uczestnik otrzymuje stały dostęp do materiałów szkoleniowych (w formie tekstowej oraz wideo) dostosowanych dla jego grupy zawodowej i na ich podstawie przygotowuje się do testu

d) w I etapie w wybranym przez siebie momencie w wyznaczonych ramach czasowych decyduje kiedy chce przystąpić do testu

e) w I etapie uczestnik otrzymuje 20 pytań zamkniętych, na które musi odpowiedzieć w czasie 15 minut. 20 pytań zostanie wylosowane z puli 40 pytań.

f) za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za niepoprawną odpowiedź odejmowane jest 0,5 punktu.

g) 50 uczestników z najlepszym wynikiem z każdej grupy zawodowej przechodzi do etapu drugiego. O zakwalifikowaniu do następnego etapu uczestnik zostaje poinformowany drogą mailową.

i) do drugiego etapu uczestnicy przygotowują się na podstawie kolejnych udostępnionych materiałów dostosowanych dla każdej z grup.

j) w drugim etapie uczestnik ma za zadanie odpowiedzieć na 20 pytań w przeciągu 15 minut,

k) do etapu trzeciego zakwalifikuje się grupa osób z najlepszym wynikiem z etapu drugiego. Odbędzie się w dniu i lokalizacji podanych na stronie repetitioest.pl oraz poprzez bezpośredni kontakt ze zwycięzcami etapu drugiego.

2. Każdy z uczestników będzie mógł podejść do testu tylko jeden raz. Weryfikacja nastąpi poprzez adres email, który trzeba będzie podać przed przystąpieniem do testu. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie weryfikacja numeru IP, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.

3. Zwycięzcy programu edukacyjnego otrzymają od Organizatora nagrody po uprzednim wypełnieniu oświadczeń i przekazaniu Organizatorowi kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody stosownie do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. Laureatom programu edukacyjnego nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
5. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) laureaci programu edukacyjnego są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, jeśli jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2.000,00 zł.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin programu edukacyjnego Repetitio est… jest dostępny na stronie internetowej www.repetitioest.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. W przypadku, gdy Uczestnik podjął działania, które nie są zakazane przez ten Regulamin, ale zostaną uznane przez Organizatora za niepożądane bądź szkodliwe dla innych Uczestników, Organizator może powiadomić Uczestnika o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowanych działań. Jeżeli Uczestnik programu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem zgłoszenia dokonanego przez tego Uczestnika.
3. Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników tj. imię, nazwisko, adres, adres mailowy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników oraz przekazania Zwycięzcom nagród. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wręczenie przyrzeczonych nagród. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator informuje, że dane osobowe Zwycięzców, poza podaniem imienia, nazwiska i miejscowości, w której dany Zwycięzca mieszka, nie będą publikowane.
4. Przesyłając odpowiedź Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.
6. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bestom Dentonet.pl Sp. Z o.o. e-mail: dentonet@dentonet.pl ,  tel. 603 999 700 Dane Inspektora Danych Osobowych Bestom dentonet.pl Sp z o.o. (NIP: 728-264-04-63) Łódź 90-302, Wigury 15a. Dane są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do udziału w programie oraz przesyłania do Państwa wiadomości marketingowych za Państwa zgodą, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c  RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Bestom Dentonet.pl Sp. Z o.o. realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanego celu. Przed wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych zostali Państwo poinformowani, że w każdej chwili mogą cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej poprzez wyrażenie takiego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail: dentonet@dentonet.pl oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.